• 021-88845454

گرماتو

ویژگی های بخاری برقی تابشی “گرماتو”

      بخاری های تابشی گرماتو بخاری های تابشی مستقیم افراد و اشیائی که اطراف شان هستند را گرما می بخشند اما سایر بخاری ها ابتدا هوای اطرافشان را گرم می کنند و بعد حرارت به افراد یا اشیا...